nihonkohden

安全及性能资料

按产品搜索

此页面提供了Nihon Kohden产品的安全性和性能信息,根据欧盟MDR附件一节第23.1节中定义的要求提供:医疗器械监管2017/745 /欧盟。

本安全与性能信息摘录自最新版本的操作手册或安装指南的一般和安全信息部分。因此,您的操作手册或安装指南的内容可能与本安全与性能信息的内容不同。详细的操作步骤,请按照您的操作手册或安装指南的说明。

*并非所有在欧盟销售的所有产品都介绍了本页。
*产品将在医疗设备监管下发布符合性宣言后添加。

一种

产品 模型 下载
AC适配器 SC-101V. SC101V_20190402_OM_ENG.pdf
AC摇篮 SC-170R. SC170R_20190419_OM-C_ENG.pdf
AED盒子 YZ-042H8. YZ042H8_20190527_OM-D_ENG.PDF.
AED /心肺复苏抢救设备 yz - 043 h3 YZ043H3_20190527_OM-A_ENG.pdf
AED墙Mount Kit 公斤- 202 v kg202v_20190531_ig-g_eng.pdf.
气道AWS-S200NK范围 AWS-S200 AWS-S200_20190418_OM-B_ENG.pdf
航路范围AWS-S200NK(法语) AWS-S200 AWS-S200_20210315_OM_FRE.PDF.
航路范围AWS-S200NK(德国) AWS-S200 AWS-S200_20210315_OM_GER.pdf
航路范围AWS-S200NK(意大利语) AWS-S200 AWS-S200_20210315_OM_ITA.PDF.
航路范围AWS-S200NK(西班牙语) AWS-S200 AWS-S200_20210315_OM_SPA.PDF.
AUXOUT单位 气- 831 v QI831V_20190527_IG-B_ENG.pdf
适配器 BM-300S. BM300S_20190411_OM-B_ENG.pdf
适配器 dh - 151 p dh151p_20190422_om-a_eng.pdf.
适配器 dh - 157 p DH157P_20190404_OM-B_ENG.pdf
适配器 dh - 170 p dh170p_20190419_om-b_eng.pdf.
适配器 dh - 171 p DH171P_20190419_OM_ENG.pdf
适配器 dh - 172 p dh172p_20190419_om_eng.pdf.
适配器 DH-270P. DH270P_20190422_IG-B_ENG.pdf
适配器 DH-470P. DH470P_20190423_OM_ENG.pdf
适配器 DH-693P. DH693P_20190419_IG-C_ENG.pdf
适配器 di-120a. di120a_20190423_om-d_eng.pdf.
适配器 di-270p. DI270P_20190419_IG-B_ENG.pdf
适配器 di - 370 p DI370P_20190312_IG-C_ENG.pdf
适配器 di - 371 p di371p_20190312_ig-a_eng.pdf.
适配器 di - 630 p, di - 650 p DI630P_20190422_IG_ENG.pdf
额外的报警指示器单元 YS-098P1,YS-098P2 YS098P1_20190419_IG-A_ENG.pdf
成人/儿科帽 - 一个鼻适配器 Yg-220tw, yg-221tw, yg-230tw, yg-231tw YG220TW_20190625_OM_ENG.pdf
成人/儿科帽 - 一个鼻适配器 Yg-220t yg-221t yg-230t yg-231t YG220T_20190625_OM_ENG.pdf
成人帽 - 一个成分布 yg - 227 t YG227T_20190408_OM-B_ENG.pdf
成人帽 - 一个成分布 YG-227TW. YG227TW_20190402_OM-B_ENG.pdf
成人帽 - 一张面具,大成人帽 - 一个面具 yg - 272太瓦yg - 282太瓦 YG272TW_20190402_OM-C_ENG.pdf
成人帽 - 一张面具,大成人帽 - 一个面具 YG-272T,YG-282T YG272T_20190402_OM-D_ENG.pdf
空气软管 yn - 980年代,yn - 981 s YN980S_20200305_OM-B_ENG.pdf
气道适配器 YG-101T. YG101T_20190312_OM-L_ENG.pdf
气道适配器 yg - 111 t YG111T_20190422_OM-H_ENG.PDF.
气道适配器 YG-211T. YG211T_20190408_OM-G_ENG.pdf
天线的基础 咱- 019 p za019p_20190419_ig-a_eng.pdf.
天线隔离器 ZA-022P. za022p_20190522_OM-B_ENG.PDF.
手臂 KH-230B. KH230B_20190604_OM-B_ENG.pdf
手臂 KH-231B. KH231B_20190516_OM-C_ENG.pdf

B.

产品 模型 下载
BISx连接电缆 yj - 671 p YJ671P_20190419_OM-E_ENG.PDF.
带通滤波器 Za-006p, za-007p, za-008p, za-009p, za-010p, za-011p, za-012p, za-013p, za-014p, za-015p ZA006P_20190419_OM-G_ENG.pdf
条形码阅读器持有人 di - 027 d DI027D_20190426_OM_ENG.pdf
基地 DH-691P. dh691p_20190419_ig-c_eng.pdf.
基地 DM-191P. DM191P_20190419_IG-B_ENG.pdf
基地站 DM-190P. DM190P_20190419_IG-C_ENG.pdf
篮子 di - 831 v DI831V_20190527_OM-D_ENG.pdf
充电器 SB-205V. SB205V_20190527_OM-D_ENG.pdf
充电器 SB-101V. SB101V_20190402_OM_ENG.pdf
充电器 sb - 551 v sb551v_20190527_om-g_eng.pdf.
充电器 SB-801V. sb801v_2019418_om-d_eng.pdf.
电池组 SB-121A SB121A_20190606_OM-B_ENG.pdf
电池组 SB-170P. SB170P_20190419_OM-E_ENG.pdf
电池组 sb - 201 p sb201p_20190419_om-g_eng.pdf.
电池组 sb - 310 v SB310V_20190531_OM-B_ENG.pdf
电池组 sb - 330 z SB330Z_20190423_OM_ENG.pdf
电池组 SB-470P. SB470P_20190423_OM_ENG.pdf
电池组 SB-671P. SB671P_20190423_OM-I_ENG.pdf
电池组 sb - 831 v SB831V_2019418_OM-B_ENG.PDF.
电池组 sb - 920 p sb920p_20190419_ig-e_eng.pdf.
电池组 SB-950P. SB950P_20200319_OM-E_ENG.pdf
电池组 SB-970P. SB970P_20200319_OM-D_ENG.PDF.
床铁钩 YZ-047H4. YZ047H4_20190527_IG-E_ENG.pdf
蓝牙®模块 气- 832 v QI832V_20190529_IG-I_ENG.pdf

C

产品 模型 下载
CPR帮助 cpr - 1100 CPR1100_20190516_OM-D_ENG.pdf
相机捕捉单元 气- 120 a QI120A_20190423_OM-I_ENG.pdf
携带袋 yc - 210 v YC210V_20190527_OM-D_ENG.pdf
携带袋 YC-310V. YC310V_20190425_OM-B_ENG.pdf
手提袋,手提袋(L) yc - 101 v, yc - 102 v YC101V_20190529_OM_ENG.pdf
大车 KC-001A. kc001a_20190410_ig-b_eng.pdf.
大车 kc - 013 p kc013p_20190419_ig-f_eng.pdf.
大车 kc - 120 a kc120a_20190606_om_eng.pdf.
大车 kc - 125 a kc125a_20190509_ig-c_eng.pdf.
大车 KC-150P. kc150p_20190605_om_eng.pdf.
大车 KC-170P. KC170P_20190419_OM_ENG.pdf
大车 kc - 470 p KC470P_20190423_OM_ENG.PDF.
大车 KC-600P. kc600p_20190419_ig-l_eng.pdf.
大车 kd - 029 a kd029a_20190520_ig-c_eng.pdf.
大车 KD-105D,KD-105E kd105d_20190305_om_eng.pdf.
大车 KD-106D,KD-106E KD106D_20190524_IG-D_ENG.pdf
大车 KD-107D,KD-107E KD107D_20190524_OM_ENG.PDF.
大车 KD-561V. kd561v_20190527_om-c_eng.pdf.
大车 kd - 831 v KD831V_20190527_IG-C_ENG.pdf
大车 KE-122A KE122A_20190520_IG-C_ENG.pdf
山车,液晶 kd - 033 a, kd - 033 ak公斤- 200 b KD033A_20200226_OM-D_ENG.pdf
M车,L车 KC-330Z,KC-331Z KC330Z_20190423_OM_ENG.pdf
频道适配器 dh - 152 p dh152p_20190422_om-b_eng.pdf.
渠道作家 齐 - 901PK. QI901PK_20190417_OM-L_ENG.pdf
带徽标(儿童)的胸部电极 nc - 123 d nc - 124 d nc123d_20190329_om-c_eng.pdf.
胸部电极ø3(硅橡胶) 9000 - 065141 chest_election_20190524_om_eng.pdf.
胸部电极ø4(硅橡胶) 9000-065673. chest_election_dia.4_20190524_om_eng.pdf.
胶电极 - 920 p be920p_20190422_om-f_eng.pdf.
通信电缆 如果- 912 p if912p_20190422_om_eng.pdf.
通信电缆 如果- 913 p IF913P_20190422_OM_ENG.pdf
通信电缆 如果- 914 p if914p_20190422_om_eng.pdf.
通信电缆 如果- 916 p if916p_20190422_om_eng.pdf.
通信电缆 如果- 917 p IF917P_20190422_OM_ENG.pdf
通信电缆 如果- 918 p IF918P_20190419_OM-G_ENG.pdf
通信电缆 如果- 919 p if919p_20190529_om-j_eng.pdf.
通信电缆 if-920p. IF920P_20190422_OM-F_ENG.pdf
通信电缆 if-922p. IF922P_20190422_OM_ENG.pdf
通信电缆 if-923p. IF923P_20190422_OM_ENG.pdf
通信电缆 if-925p. IF925P_20190422_OM_ENG.pdf
通信电缆 if-927p. IF927P_20190329_OM-C_ENG.pdf
通信电缆 if-928p. if928p_20190422_om-h_eng.pdf.
通信电缆 if-930p. IF930P_20190422_OM-F_ENG.pdf
通信电缆 if-931p. IF931P_20190329_OM-D_ENG.pdf
通信电缆 if-932p. if932p_20190419_om-e_eng.pdf.
通信电缆 if-933p. if933p_20190329_om-d_eng.pdf.
通信电缆 if-934p. if934p_20190329_om-d_eng.pdf.
通信电缆 如果- 935 p if935p_20190422_om-e_eng.pdf.
通信电缆 如果- 936 p if936p_20190422_om-e_eng.pdf.
通信电缆 如果- 937 p if937p_201904222_om-f_eng.pdf.
通信电缆 如果- 938 p IF938P_20190422_OM-F_ENG.pdf
通信电缆 如果- 939 p IF939P_20190314_OM-D_ENG.pdf
通信电缆 如果- 942 p IF942P_20190422_OM-F_ENG.pdf
通信电缆 if-943p. IF943P_20190422_OM-E_ENG.pdf
通信电缆 if-944p. IF944P_20190422_OM-D_ENG.pdf
通信电缆 if-946p. IF946P_20190422_OM-E_ENG.pdf
通信电缆 if-948p. IF948P_20190422_OM-F_ENG.pdf
通信电缆 if-950p. if950p_20190422_om-d_eng.pdf.
通信电缆 if-951p. IF951P_20190419_OM-E_ENG.pdf
通信电缆 if-952p. IF952P_20190422_OM-D_ENG.pdf
通信电缆 if-953p. IF953P_20190422_OM-C_ENG.pdf
通信电缆 if-955p. IF955P_20190329_OM-B_ENG.pdf
通信电缆 if-956p. if956p_20190419_om-c_eng.pdf.
通信电缆 if-958p. if958p_20190419_om-d_eng.pdf.
通信电缆 如果- 960 p IF960P_20190422_OM-B_ENG.pdf
通信电缆 如果- 961 p IF961P_20190422_OM-B_ENG.pdf
通信电缆 如果- 966 p IF966P_20190409_OM-B_ENG.pdf
通信电缆 如果- 969 p IF969P_20200804_OM_ENG.pdf
连接电缆 ys - 108 p8 YS108P8_20190312_OM-A_ENG.pdf
连接电缆 ys - 112第七页 YS112P7_20190312_OM-A_ENG.pdf
柜台顶部安装 kg - 600 p kg600p_20190422_ig-d_eng.pdf.
cardiocream(粘贴心电图) Z-101BC Z101BC_20190424_OM_ENG.pdf

D.

产品 模型 下载
直流适配器 SC-102V. sc102v_20200617_om_eng.pdf.
除颤垫 p - 511 x P511X_20190527_OM-B_ENG.pdf
除颤垫 P-530. p530_20191018_om-a_eng.pdf.
成人除颤垫 P-531. p531_20191018_om-a_eng.pdf.
儿童除颤垫 P-532. P532_20191018_OM-A_ENG.pdf
磁盘电极 BE-910P. be910p_20190422_om-f_eng.pdf.
磁盘电极 NE-136B. ne136b_20190516_om-d_eng.pdf.
显示扩展板 ys-104p5. ys104p5_20190419_ig-f_eng.pdf.
一次性的袖口 YP-840T,YP-841T,YP-842T,YP-843T,YP-844T,YP-845T YP840T_20190418_OM-C_ENG.pdf
一次性电极 NE-05(NE-05IS3) ne05_20190423_om_eng.pdf.
一次性电极 VITRODE BS(BS-150,BS-25) vitrod_bs_20190424_om-f_eng.pdf.
一次性电极 VITRODE F(F-150M,F-150S,F-150U3,F-150U5) Vitrode_F_20190416_OM-E_ENG.pdf
一次性电极 Vitrode G (G - 600) VITRODE_G_20190411_OM-J_ENG.PDF.
一次性电极 VITRODE L(L-150x) VITRODE_L_20200610_OM-J_ENG.PDF.
一次性电极 VITRODE M(M-150) VITRODE_M_20190424_OM-H_ENG.PDF.
一次性电极 vitrode n(n-01is3) n-01is3_20190411_om-f_eng.pdf
一次性电极 vitrode n(n-03is3) Vitrode_N _20190513_OM-I_ENG.pdf (N-03IS3)
一次性电极 V- 040m4、V- 04io4、V- 04ip4、V- 04pn4、V- 04po4、V- 05in5、V- 05io5、V- 05pn5、V- 060m6、V- 06io6、V- 06ip6、V- 06pn6、V- 06po6、V- 090m3、V- 09io3、V- 120s3、V-74001、V-74004、V-74006、V-74007、V-74009、V-74010、V-74011、V-74013、V-74014、V-74018、VS-04IN4、VS-04IO4、VS-06IO6、VS-06PN6、VS-12IO3) Vitrode_V_20190424_OM_ENG.pdf
eeg的一次性电极 NE-09(NE-090S1,NE-091S7) NE090S1_20190411_OM_ENG.pdf
一次性垫 P-711,P-713,P-721 P711_20190411_OM-H_ENG.pdf
一次性垫 P-511. P511_20190527_OM-B_ENG.pdf
一次性垫 P-730K. P730K_20190411_OM-C_ENG.pdf
一次性垫 P-740K. p740k_20190219_om-c_eng.pdf.
一次性婴儿护垫 P-513. P513_20190527_OM-B_ENG.pdf
抽屉 di - 024 d DI024D_20190426_OM_ENG.pdf

E.

产品 模型 下载
ECG / BP输出电缆 yj - 910 p, yj - 920 p YJ910P_20190419_OM-G_ENG.pdf
心电图连接绳 jc - 933 p JC933P_20190405_OM-A_ENG.PDF.
心电图电极引导 BC-112B. bc112b_20190509_om-e_eng.pdf.
脑电图圆盘电极 NE-118A ne118a_20190312_om-b_eng.pdf.
脑电图圆盘电极 NE-116A NE116A_20190311_OM-C_ENG.pdf
脑电图圆盘电极 NE-117A NE117A_20190311_OM-B_ENG.pdf
脑电图耳夹电极 NE-311A NE311A_20190311_OM-I_ENG.pdf
EEG电极 NE-113A NE113A_20190311_OM-K_ENG.pdf
EEG电极 NE-114A ne114a_20190311_om-d_eng.pdf.
EEG电极(胶合) NE-133A ne133a_2019056_om-i_eng.pdf.
EEG电极(胶合) NE-134A NE134A_20190516_OM-B_ENG.pdf
EEG电极(胶合) NE-136A. NE136A_20190516_OM-B_ENG.pdf
EEG电极套装 - 403 a BE403A_20190516_OM-J_ENG.pdf
EEG电极组,电极G(带塑料支架),耳垂电极 - 413 - ag), - 0005, - 313 ag) BE413AG_20190410_OM-B_ENG.pdf
电动刺激器架 DI-410B. di410b_20190604_om-c_eng.pdf.
电极(带塑料支架) 是- 0006 BE0006_20190516_OM-B_ENG.PDF.
elefix(eeg酱) z - 401 ce、z - 181, z - 181我 z401ce_181be_181je_20190411_om-i_eng.pdf.
Elefix V粘贴脑电图和肌电图 zv - 401 e - 181 e zv401e_zv181e_20200415_om-c_eng.pdf.
诱发eeg电极套件 NE-132B. NE132B_20190516_OM-B_ENG.pdf
诱发电位电极试剂盒 ne - 142 b ne142b_20190516_om-b_eng.pdf.
延长线 BM-09IS8 BM09IS8_20190424_OM_ENG.pdf
延长线 BM-918B. BM918B_20190604_OM-A_ENG.PDF.
外部桨架 DP-831VK. DP831VK_20190527_OM-B_ENG.pdf
外部桨架 DP-101V. DP101V_20190402_OM_ENG.pdf

F

产品 模型 下载
快速剪辑 nc - 143 e (937122) nc143e_20190524_om-d_eng.pdf.
快速剪辑Ø4 nc - 144 e (937131) nc144e_20190524_om-c_eng.pdf.
FastclipØ3儿童,FastclipØ4儿童 nc - 153 e, nc - 154 e nc153e_20190624_om-a_eng.pdf.pdf.
手指电极 nm - 450 s NM450S_20190514_OM-C_ENG.pdf
手指电极 nm - 451 b nm451b_20190516_om-d_eng.pdf.pdf.
流适配器 tf - 120 p tf120p_20190402_om-c_eng.pdf.
流适配器 TF-130P. tf130p_20190312_om-a_eng.pdf.
流管 YF-120P. YF120P_20190402_OM-D_ENG.pdf

G

产品 模型 下载
胶外套 z - 101 ba Z101BA_20190411_OM_ENG.pdf
女朋友夹 dh - 158 p dh158p_20190422_om-b_eng.pdf.
接地电极 nm - 501 b NM501B_20190515_OM-H_ENG.pdf
接地电极 nm - 502 b nm502b_20190515_om-c_eng.pdf.
接地电极 nm - 503 b NM503B_20190515_OM-C_ENG.pdf
接地电极 nm - 505 b nm505b_20190516_om-e_eng.pdf.
接地电极 nm - 506 b nm506b_20190516_om-e_eng.pdf.
接地电极 NM-550B. nm550b_20190516_om-h_eng.pdf.
接地电极 nm-551b. NM551B_20190516_OM-D_ENG.pdf

H

产品 模型 下载
处理 dh - 350 p DH350P_20190312_IG-B_ENG.PDF.
处理 DH-600P. DH600P_20190422_IG-B_ENG.pdf
处理 dz - 150 p DZ150P_20190404_OM-A_ENG.pdf
头带为脑电图 是- 090,- 090 be090as_20190424_om_eng.pdf.
持有者 dh - 155 p DH155P_20190422_OM-A_ENG.pdf
持有者 DH-333Z. dh333z_20200128_om_eng.pdf.
持有者 DH-692P. DH692P_20190419_IG-C_ENG.pdf
持有者 di-121a. DI121A_20190606_IG-C_ENG.pdf
持有者 di - 170 p di170p_20190419_om-e_eng.pdf.
持有者 di-230b. DI230B_20190604_OM-B_ENG.pdf
持有者 di-271p. di271p_20191202_om_eng.pdf.
持有者 di-470p. di470p_20190215_om_eng.pdf.
持有者 di-471p. di471p_20190423_om_eng.pdf.
持有者 di - 590 p di590p_20190419_ig-c_eng.pdf.pdf.pdf.
持有者 di-600p. di600p_20191202_om_eng.pdf.
持有者 di - 960 b di960b_20190604_om-a_eng.pdf.
持有者 di-961b. di961b_20190516_om-a_eng.pdf.pdf.
DZ-170P. dz170p_20190419_om-c_eng.pdf.
dz - 270 p dz270p_20190419_ig_eng.pdf.
DZ-470P. DZ470P_20190423_OM_ENG.pdf
DZ-630P. DZ630P_20190419_IG-C_ENG.pdf

一世

产品 模型 下载
IBP接口隔离电缆 JP-911P. jp911p_20190419_eng.pdf.
如果持有人 DH-154P. dh154p_20190422_om-a_eng.pdf.
界面 qf - 801 p qf801p_20190312_om-b_eng.pdf.
界面 QF-901P. QF901P_20190422_OM_ENG.pdf
界面 QF-902P. QF902P_20190422_OM_ENG.pdf
界面 QF-903P. QF903P_20190422_OM_ENG.PDF.
界面 QF-907P. qf907p_20190422_om_eng.pdf.
界面 QF-908P. QF908P_20190422_OM_ENG.pdf
界面 QF-909P. qf909p_20190422_om_eng.pdf.
界面 qf - 911 p qf911p_20190422_om_eng.pdf.
界面 QI-373P. QI373P_20190312_IG-A_ENG.pdf
界面 QI-374P. QI374P_20190312_IG-A_ENG.pdf
界面 气- 670 p qi670p_20190419_om-e_eng.pdf.
界面挂载 DH-916P. dh916p_20190419_ig-e_eng.pdf.
接口单元 JA-920P. JA920P_20190419_OM-D_ENG.PDF.

L.

产品 模型 下载
液晶杆子 KH-121A KH121A_20190423_OM-C_ENG.PDF.
液晶站 KH-122A KH122A_20190604_OM-C_ENG.pdf
锂离子电池 SB-121v. sb121v_20191204_om-a_eng.pdf.
锂离子电池 sb - 220 v sb220v_20190613_om-c_eng.pdf.

m

产品 模型 下载
磁卡读卡器架 di - 022 d di022d_20190524_om_eng.pdf.pdf.
中间架 di - 023 d di023d_20190426_om_eng.pdf.
迷你扁平接线盒 Je-125ak, je-225ak, je-226ak, je-227ak, je-228ak JE125AK_20190606_OM-D_ENG.pdf
迷你接线盒 JE-922A,JE-922AG JE922A_20200730_OM_ENG.pdf
Mount适配器 dh - 220 p dh220p_20190401_ig-c_eng.pdf.
Mount适配器 DH-230P. DH230P_20190401_IG-D_ENG.pdf
Mount适配器 DH-320P. dh320p_20190422_om-b_eng.pdf.
安装板 dh - 330 z dh330z_20190423_om_eng.pdf.
多接口盒子 jj - 230 b JJ230B_20190604_OM-B_ENG.PDF.
多连杆电缆 ys-096p5. YS096P5_20190419_OM-A_ENG.pdf

N

产品 模型 下载
NCS电极 NM-310Y,NM-314yl,NM-314YS nm310y_20190514_om-d_eng.pdf.
NCS电极(NM-31) nm-316y. NM316Y_20190514_OM-F_ENG.pdf
NCS电极(NM-31) - 317 - y3, nm - 319 y NM317Y3_20190515_OM-L_ENG.PDF.
NCS电极(NM-31) nm-318y. nm318y_20190517_om-b_eng.pdf.pdf.
NIBP袖口,成人 YP-503P,YP-504P YP503P_20190422_OM-A_ENG.pdf
NIBP袖口(英语) Yp-710t, yp-711t, yp-712t, yp-713t, yp-714t, yp-715t YP71xT_20190607_OM-C_ENG.pdf
NIBP袖口(法语) Yp-710t, yp-711t, yp-712t, yp-713t, yp-714t, yp-715t YP71xT_20190607_OM-C_FRA.pdf
NIBP袖口(德语) Yp-710t, yp-711t, yp-712t, yp-713t, yp-714t, yp-715t YP71XT_20190607_OM-C_GER.PDF.
NIBP袖口(意大利语) Yp-710t, yp-711t, yp-712t, yp-713t, yp-714t, yp-715t YP71xT_20190607_OM-C_ITA.pdf
NIBP袖口(西班牙语) Yp-710t, yp-711t, yp-712t, yp-713t, yp-714t, yp-715t yp71xt_20190607_om-c_spa.pdf.
NKB-301V电池组 yz - 024 h9 YZ024H9_20190527_OM-K_ENG.PDF.
鼻适配器 yg - 120 t, yg - 121 t, yg - 122 t YG120_20150422_OM-N_ENG.PDF.
鼻适配器,儿科鼻适配器 yg - 125太瓦yg - 135太瓦 YG125TW_20190422_OM-A_ENG.pdf
鼻适配器,儿科鼻适配器 yg - 125 t, yg - 135 t YG125T_20190422_OM-F_ENG.pdf
鼻适配器,儿科鼻适配器 YG-225TW,YG-235TW YG225TW_20190402_OM-A_ENG.pdf
鼻适配器,儿科鼻适配器 YG-225T,YG-235T YG225T_20190402_OM-B_ENG.pdf
新生儿/婴儿气道适配器 YG-213T,YG-214T YG213T_20190408_OM-J_ENG.PDF.
护士呼叫电缆 YJ-672P. YJ672P_20190419_OM_ENG.PDF.

P.

产品 模型 下载
pvm - 2700串行电缆 ys-100p6. YS100P6_20190422_OM-B_ENG.pdf
纸托盘 di - 009 d DI009D_20190410_IG-B_ENG.pdf
纸托盘 di-011d. DI011D_20190426_OM_ENG.pdf
采购产品纸托盘,磁卡读卡器持有人,中间货架,抽屉,托盘组,卷纸持有人 Di-011d, di-012d, di-013d, di-014d, di-015d, di-016d di011d_20190524_ig-e_eng.pdf.pdf.
骨折 z-101n. z101n_20190312_om-a_eng.pdf.
病人电缆挂钩 KH-100D,KH-110D kh100d_20190524_ig_eng.pdf.
病人电缆挂钩 KH-210D KH210D_20190524_IG-D_ENG.pdf
病人电缆挂钩 KH-220D KH220D_20190524_IG_ENG.pdf
儿科电极ASSYØ44mm nd - 844 v ND844V_20190527_OM-A_ENG.pdf
小儿/婴儿帽 - 一个面具 yg - 232太瓦yg - 242太瓦 YG232TW_20190402_OM-B_ENG.pdf
小儿/婴儿帽 - 一个面具 yg - 232 t, yg - 242 t YG232T_20190402_OM-D_ENG.PDF.
广州- 130 p的袋 ys - 112 - p5 ys112p5_20190419_om-a_eng.pdf.
GZ-140P的袋子 ys - 112 - p4 YS112P4_20190419_OM-A_ENG.pdf

问:

产品 模型 下载
Qi RGB电缆 ys - 080 - p3 YS080P3_20190508_OM-E_ENG.pdf

R.

产品 模型 下载
轨道钩子 dh - 331 z dh331z_20190423_om_eng.pdf.
接收机 zr - 920 p zr920p_20190419_ig-a_eng.pdf.
录音机持有人 dh - 153 p dh153p_20190422_om-a_eng.pdf.
远程控制器 RY-910Pa. RY910PA_20190419_OM-F_ENG.PDF.
卷纸持有人 di - 026 d DI026D_20190524_OM_ENG.pdf

S.

产品 模型 下载
SSD扩展板 ys - 116 p0 YS116P0_20190422_IG-B_ENG.PDF.
SSD扩展工具 ys-105p0. YS105P0_20190419_IG-D_ENG.pdf
抽样线(成人,新生儿) yg - 310 p, yg - 311 p YG310P_20190312_OM-A_ENG.pdf
串行电缆 YS-095P6 YS095P6_20190422_OM-B_ENG.pdf
盾结绳 BM-090Y. BM090Y_20190424_OM_ENG.PDF.
肩带 yc - 103 v YC103V_20190529_OM_ENG.pdf
滑块 yz - 048 - h7 (K118), yz - 048 - h8 (K119) YZ048H7_20190524_IG_ENG.pdf
滑动剪(2.4 mm Ø) YZ-053H0. YZ053H0_20190524_IG_ENG.PDF.
Spo2连接线 JL-400T. JL400T_20190404_OM-A_ENG.pdf
Spo2连接线 jl - 430 u JL430U_20190404_OM-A_ENG.PDF.
Spo2连接线 jl - 900 p JL900P_20190507_OM-B_ENG.pdf
Spo2连接线 JL-930P,JL-030U1,JL-030U2 JL930P_20190425_OM-C_ENG.PDF.
用于训练垫的备用贴纸 Y262B Y262_20190708_Notes-B_ENG.pdf
站立 DM-150P. dm150p_20190404_om-a_eng.pdf.
刺激电极 nm - 413 b nm413b_20190516_om-c_eng.pdf.
直丁字管,弯头丁字管 YG-320P,YG-321P YG320P_20190312_OM-A_ENG.pdf
支持部门 KH-330Z. KH330Z_20190423_OM_ENG.PDF.
支撑臂安装夹 dh - 332 z dh332z_20190423_om_eng.pdf.
表面电极 nm-312s. NM312S_20201223_OM-G_ENG.pdf
表面电极 nm-315s. nm315s_20201223_om-c_eng.pdf.
刺激电极表面 nm - 410 s NM410S_20190514_OM-G_ENG.pdf
刺激电极表面 nm-420s. NM420S_20190514_OM-C_ENG.pdf
刺激电极表面 nm-422b. NM422B_20190514_OM-C_ENG.PDF.
刺激电极表面 nm - 430 s NM430S_20190514_OM-C_ENG.pdf
刺激电极表面 nm - 983 w nm983w_20190419_om_eng.pdf.
开关箱检查 AX-201a AX201A_20190606_OM-C_ENG.pdf
skinPure YZ-0019. YZ0019_20190411_ENG.pdf

T.

产品 模型 下载
TL-260T夹适配器 ys - 087票数 ys087p9_20190507_om-g_eng.pdf.
测试负载单元 ax - 250 v, ax - 251 v AX250V_20190527_OM-B_ENG.PDF.
试验肺1L,试验肺0.5L YS-120P2,YS-120P3 ys120p2_20190423_om_eng.pdf.
热空气流量传感器 TR-190A TR190A_20190402_OM-B_ENG.pdf
托盘集 di - 025 d di025d_20190426_om_eng.pdf.

产品 模型 下载
单元连接电缆 ys - 096 - p2, ys - 096 - p3 ys096p2_20190401_om-a_eng.pdf.
单位持有人 dh - 150 p DH150P_20190404_OM-D_ENG.pdf
单位持有人 dh - 156 p dh156p_20190404_om-c_eng.pdf.
单位持有人 dh - 159 p dh159p_20190404_om-b_eng.pdf.
单位持有人 DH-190P. dh190p_20190419_ig-d_eng.pdf.
单位山 dh - 223 p dh223p_20190401_ig-e_eng.pdf.

V.

产品 模型 下载
VL电缆组(主) ys - 097 - p5, ys - 097 - p6 YS097P5_20190419_OM-A_ENG.pdf
VL电缆组(二) ys - 113 p8, ys - 113票数 YS113P8_20190513_OM-A_ENG.pdf
可视刺激适配器 yl - 104 a YL104A_20190606_OM-E_ENG.PDF.

W.

产品 模型 下载
WLAN持有人 di - 021 d di021d_20190426_om_eng.pdf.
WS-960R电源 SC-611R. SC611R_20190419_OM-D_ENG.pdf
墙上挂载 kg-101v. KG101V_20190606_OM_ENG.pdf
墙上挂载 kg-150p. kg150p_20190523_om-a_eng.pdf.
墙上挂载 kg-561v. kg561v_20190527_om-b_eng.pdf.pdf.
墙上挂载 kg-831v. KG831V_20190527_IG-D_ENG.pdf
墙上挂载 kg-832v. KG832V_20190527_IG-B_ENG.pdf
墙壁安装适配器 dh - 221 p dh221p_201904010401_ig-c_eng.pdf.
壁挂套件,适配器 kg-951p,di-950p KG951P_20190312_IG-I_ENG.pdf
捕水器(成人、新生儿) yg - 300 p, yg - 301 p YG300P_20190312_OM-A_ENG.PDF.

Z.

产品 模型 下载
ZS持有人 DH-380P. DH380P_20191224_OM-C_ENG.pdf